Ulkomaanavun rauhantyö

Kirkon Ulkomaanavun rauhan hankkeiden keskeinen periaate on, että rauha lähtee ihmisistä ja yhteisöstä itsestään. Rauha on myös edellytys muulle kehitykselle.

kirkon-ulkomaanapu-rakentaa-rauhaa-paikallistasolla

Radikalisoitumisten vastainen työ Ulkomaanavun hankkeissa

Hankkeissamme lähestytään väkivaltaisen radikalisaation ehkäisyä monesta eri näkökulmasta. Edistämme dialogia konfliktin osapuolten välillä ja etsimme ratkaisuja konflikteihin. Näitä rauhanhankkeita toteutamme Pohjois-Keniassa, Somaliassa ja Keski-Afrikan tasavallassa.

Osa työstä keskittyy radikalisoitumisen taustalla vaikuttaviin syihin, esimerkiksi nuorten koulutuksen ja toimeentulon tukemiseen. Tarjoamme uusia mahdollisuuksia entisille taistelijoille tai niille, jotka ovat joutuneet kärsimään väkivaltaisuuksista. Rauhantyöhön sisältyy myös rauhankasvatusta, ihmisoikeuskasvatusta tai väkivallattoman vaikuttamisen tapojen opiskelua, kuten Länsirannan hankkeissa palestiinalaisalueilla.

Rauhantyö maittain

Suomi

Väkivaltaista radikalisaatiota voidaan ehkäistä koulutuksen avulla, ja nuorisojärjestöillä tulee olla valmiuksia kohdata nuorten tarpeet.

Ulkomaanapu on osa perinteisten ja uskonnollisten johtajien rauhanvälitysverkostoa, joka kansainvälisesti tukee paikallisten yhteisöjen toimintavalmiuksien rakentamista rauhantyössä. Verkostolla on laaja kokemus menetelmistä ja malleista, joilla väkivaltaista radikalisaatiota voidaan ennalta ehkäistä.

Maailman monimutkaistuessa nuoret kohtaavat monenlaisia arjen haasteita ja ongelmatilanteita, joihin ei ole mustavalkoisia vastauksia. Nuoret tarvitsevat ympäristöltä tukea, tietoa ja välineitä, joiden kautta he voivat kohdata arjen haasteita alati monimutkaistuvassa maailmassa.

Ulkomaanapu tukee ratkaisukeskeisten, konfliktinratkaisua keskustelutekniikoin edistävien menetelmien kehittämistä nuorisotyön tukena.

Ulkomaanapu suunnittelee yhteistyötä väkivaltaisen radikalisaation ennalta ehkäisemissä eri toimijoiden kanssa. Tiedotamme kotimaisen työn etenemisestä tarkemmin kevään aikana.

Tiedote 9.4.2015 Sisäministeriö ja Kirkon Ulkomaanapu yhteistyöhön väkivaltaisen radikalisaation ehkäisemiseksi Suomessa

Pohjois-Kenia

tekoja-kampanja-rauhantyo-somaliassa

Pohjois-Keniassa on kärsitty muun muassa maanomistukseen ja vedensaantiin liittyvistä etnisistä yhteenotoista. Erityisesti Somalian rajan lähistöllä sijaitsevilla alueilla on esiintynyt myös äärijärjestö al-Shabaabin jäsenten hyökkäyksiä, ja ääriliikkeiden leviämisen uhka Kenian puolelle on kasvanut.

Kirkon Ulkomaanapu pyrkii auttamaan paikallisia yhteisöjä ja paikallishallintoa ratkaisemaan ja ennaltaehkäisemään konflikteja väkivaltaisuuksien estämiseksi. Tätä kautta myös asukkaat itse pystyvät vaikuttamaan aiempaa enemmän omaa elämäänsä koskeviin päätöksiin. Suurin osa alueen nuorista ei varsinaisesti elä suoran radikalisoitumisen uhan alla, mutta toimeentulo- ja vaikuttamismahdollisuuksien puuttuessa he ovat vaarassa ajautua rikollisuuteen, väkivallan käyttöön ja erilaisiin rikollisryhmiin.

Aseisiin tarttuminen on perinteisesti tarkoittanut Pohjois-Kenian nuorille toimeentuloa, kun muita tulonlähteitä ei ole ollut. Koulutuksen ja toimeentulon kautta tarjoutuu mahdollisuus luopua karjavarkauksiin ja väkivaltaan perustuvasta elämäntavasta. Ulkomaanavun hankkeissa on pyritty löytämään yhteisökeskeisiä konfliktinratkaisumenetelmiä ja mahdollistettu erilaisia klaanien sisäisiä ja välisiä istuntoja. Niiden tavoitteena on selvittää elinolosuhteita heikentäviä alueellisia kiistoja ja vahvistaa paikallisten toimijoiden kapasiteettia näiden ratkaisussa.

Somalia

tekoja-kampanja-rauhantyo-somaliassa

Somalian valtion romahtaminen vuonna 1991 johti eri toimijoiden ja ryhmittymien välisiin lukuisiin konflikteihin. Lisäksi maassa on ollut erilaisten ryhmittymien siviileihin kohdistuvaa väkivaltaa, ja erityisesti viime vuosina äärijärjestö al-Shabaab on ollut maassa aktiivinen.

Kirkon Ulkomaanavun ruohonjuuritason rauhantyö on jo seitsemän vuoden ajan keskittynyt tarjoamaaan neuvottelumahdollisuuksia keskenään pitkään taistelleille ryhmille ja sovittelemaan klaanien välisiä kiistoja. Ulkomaanapu on auttanut esimerkiksi kutsumaan koolle sovintokokouksia, joissa konflikteja selvitetään perinteisten klaanijohtajien ja uskonnollisten johtajien avulla. Keskeistä työssä on vaikutusvaltaisten henkilöiden tunnistaminen ja saaminen mukaan rauhansovitteluun. Sovittelutyö on tavallisesti aloitettu klaanin jäsenten omasta pyynnöstä, ja tapaamisia on järjestetty esimerkiksi moskeijoissa.

Ulkomaanapu vahvistaa uskonnollisten ja perinteisten johtajien sekä nuorten roolia Somalian rauhanprosessissa. Maan yleisen turvallisuustilanteen vahvistuessa nuorille tarjoutuu vaihtoehtoja ääriryhmiin liittymiselle. Yksi Somalian suurimpia haasteita ja turvallisuuskysymyksiä ovat kuitenkin lukuisat vailla toimeentuloa ja koulutusta olevat nuoret.

Ulkomaanapu teetti Somaliassa entisten taistelijoiden keskuudessa tutkimuksen, jonka tavoite oli kartoittaa radikalisoitumiseen johtaneita syitä. Suunnitteilla on jatkotutkimus entisten taistelijoiden keskuudessa. Rauhantyö on myös laajenemassa Keski-Somaliaan.

Tutkimus: Uskonto tai ideologia eivät ole pääsyitä terroristiliikkeisiin liittymiseen

Etelä-Sudan

tekoja-kampanja-etela-sudan

Ennen itsenäistymistään vuonna 2011 Etelä-Sudan oli osapuolena Sudanin sisällissodassa yli 50 vuoden ajan. Väkivaltaisuudet eivät ole päättyneet itsenäistymiseen, vaan maassa on edelleen konfliktipesäkkeitä niin lähellä Sudanin rajaa kuin maan sisällä. Konfliktien vuoksi sadat tuhannet ovat joutuneet pakenemaan kodeistaan, ja väkivaltaisuudet ovat vaatineet suuria määriä kuolonuhreja.

Kirkon Ulkomaanapu tukee uskonnollisia johtajia konfliktien lopettamisessa ja rauhanrakentamisessa. Etelä-Sudanin kirkkokunnilla on tärkeä rooli nuoren valtion väkivaltaisuuksien lopettamisessa. Yhdessä paikallisjärjestöjen kanssa on pyritty myös edistämään asukkaiden toipumista konflikteista, muun muassa rakentamalla tilapäiskouluja maansisäisille pakolaisille. Kotobin koulutuskeskuksessa annetaan myös ammatti- ja taitokoulutusta niille, joilla ei ole peruskoulutusta tai oikeutta maanomistukseen. Tätä kautta tarjotaan vaihtoehtoja sotimiselle sekä väkivallattoman vaikuttamisen mahdollisuuksia.

Keski-Afrikan tasavalta

rauhantyo-keski-afrikan-tasavalta

Sotilaallinen konflikti on pakottanut Keski-Afrikan tasavallassa ihmisiä pakenemaan kodeistaan ja vahingoittanut merkittävästi maan koulutusjärjestelmää. Vaikka konflikti on pääasiassa pysytellyt valtion sisäisenä, sillä on yhteydet Etelä-Sudanin, Tšadin ja Darfurin konfliktiin. Keski-Afrikan tasavalta onkin ollut viime vuodet Afrikan maanosan väkivaltaisin maa.

Muslimien ja kristittyjen välisellä rauhallisella yhteiselolla on Keski-Afrikassa pitkä historia, mutta konfliktin pitkittyessä myös etnisyyteen ja uskontoon liittyviä motiivit ovat alkaneet saada väestön keskuudessa jalansijaa. Aseelliset ryhmittymät ovat myös yrittäneet rakentaa konfliktille uskonnollisia perusteita. Kirkon Ulkomaanavun työ Keski-Afrikan tasavallassa on keskittynyt oppimismahdollisuuksien tarjoamiseen ja koulurakenteiden elvyttämiseen. Hankkeet edistävät suvaitsevaisuutta ja ehkäisevät uskonnollisten jännitteiden syntymistä.

Kongon demokraattinen tasavalta

rauhantyo-kongon-demokraattinen-tasavalta

Monien aseellisten ryhmien toiminta jatkuu edelleen Kongon demokraattisessa tasavallassa. Konflikteja on esiintynyt sekä eri aseellisten ryhmien välillä että valtion armeijan ja kapinallisten välillä. Väkivaltaisuuksien vuoksi maahan on syntynyt yksi suurimmista humanitaarisista kriiseistä, ja yli miljoona ihmistä on joutunut pakenemaan kodeistaan.

Kirkon Ulkomaanapu työskentelee sodan ja väkivaltaisuuksien pahimmin koettelemilla alueilla Pohjois-Kivussa sekä maan itäosissa. Työhön kuuluu esimerkiksi hätäapua konfliktien ja katastrofien uhreille, uhrien toipumisen tukemista sekä uudelleen elämän alkuun auttamista. Vakaammilla alueilla autetaan yhteisöjä kehittämään elinkeinoja, kuten maataloutta, karjankasvatusta, maataloustuotteiden jalostusta ja markkinointia.

Gomassa sijaitsevassa koulutuskeskuksessa tarjotaan myös entisille lapsisotilaille, katulapsille, orvoille ja muille heikossa asemassa oleville nuorille ammatillista ja elämäntaitokoulutusta. Ammattikoulutuksen aikana luodaan myös suhteita paikallisiin työnantajiin työharjoittelun avulla ja vahvistetaan siten nuorten mahdollisuuksia ja valinnanvaihtoehtoja tulevaisuuden suhteen.

Osana rauhantyötä Kongon demokraattisessa tasavallassa Kirkon Ulkomaanapu tukee myös ruohonjuuritason vaikuttajista koostuvan ryhmän toimintaa. Sen tavoite on rakentaa maassa rauhaa uudella tavalla. Ryhmään kuuluu esimerkiksi uskonnollisia johtajia, opetusalan ihmisiä, tutkijoita, yksi entinen taistelija sekä kansainvälisten järjestöjen paikallisia työntekijöitä. Kongon rauhanprosessin tukemissa hyödynnetään niitä tuloksia, joita on saavutettu Somalian rauhantyössä.

Länsiranta

Länsirannalla hankkeiden tavoitteena on lisätä 18–38-vuotiaiden naisten ja miesten kykyä vaikuttaa rauhanomaisen yhteiskunnallisen kehityksen puolesta. Työtä tehdään eri kaupunginosissa kokoamalla 8–10 nuoren sidosryhmäkokouksia, joissa nuoret itse suunnittelevat erilaisia aloitteita ja pohtivat aloitteiden käyttöön ottoon liittyviä seikkoja.

Vuonna 2014 järjestettiin myös neljä kurssia, joiden tavoitteena oli auttaa nuorisoryhmiä toimeenpanemaan omat aloitteensa ja kehittämään erilaisia vaikuttamistyössä tarvittavia taitoja kuten johtajuutta, väkivallatonta vaikuttamista ja kansainvälistä oikeutta. Näitä taitoja on tarkoitus hyödyntää omissa kaupunginosissa ja tuoda esille rauhantyötä esimerkiksi vaikuttamiskampanjoin eri juhla- tai muistopäivien aikaan. Nuoria kannustetaan käyttämään videoita, Youtubea, kohtaamisia päätöstentekijöiden kanssa, marsseja, mediakampanjoita jne. Myös erityisiä tv- ja radiosessioita on suunniteltu osaksi väkivallatonta vaikuttamiskampanjaa.

Jordania

rauhantyo-jordania

Jordania on ottanut vastaan merkittäviä määriä eri konfliktien aiheuttamia pakolaisia, joista suurimman ryhmän muodostavat Syyrian kriisin aiheuttamat pakolaisvirrat. Tämän lisäksi Jordanissa on pakolaisia Irakista, Gazasta ja muista naapurimaista.

Kirkon Ulkomaanapu on tukenut Syyriasta paenneita Za’atrin pakolaisleirillä Jordaniassa. Koska Jordaniassa toimii monia lasten auttamiseen perehtyneitä järjestöjä, Ulkomaanavun pääkohteena ovat 15–24-vuotiaat nuoret, jotka ovat herkemmin vaarassa jäädä avun ulkopuolelle. Lapsille ja nuorille on järjestetty lukutaito-opetusta, jatkokoulutusta sekä liikuntakasvatusta.

Näiden lisäksi on tuettu erityisesti nuorille aikuisille tarkoitettua virkistystoimintaa, kuten englannin ja tietotekniikan opetusta, jalkapallo-, shakki- ja sirkuskerhoja sekä ammattiopetusta, johon kuuluu esimerkiksi kännyköiden huoltoa ja parturointia. Psykososiaalisten hankkeiden tavoitteena on tarjota nuorille aikuisilla tapoja käsitellä sodan aiheuttamia traumoja sekä luoda mielekästä tekemistä ja vaihtoehtoja turhautumiselle.

 

Lue lisää radikalisoitumisilmiön taustalla vaikuttavista syistä.

Jaa sivu ja osoita tukesi nuorten väkivaltaisen radikalisaation ehkäisemiseksi.